دیجی‌ساین چیست؟

دیجی‌ساین یک شبکه یکپارچه، ارزش آفرین و خدمت رسان است.
شبکه‌ای انسان محور، متشکل از کیوسک‌های دیجیتال تعاملی و لمسی و یک
رسانه نوین اطلاع رسانی و تبلیغاتی در تمام مراکزی که افراد، نیاز به حضور فیزیکی در آنجا دارند.

مخاطبان دیجی‌ ساین

داروخانه ها

عموم مردم

تبلیغ دهندگان

سازمان‌های مرتبط

تعدادی از داروخانه های دیجی‌ ساین

1

کیوسک در داروخانه ها

1

محتوای تولید شده

1

تعداد کاربران روزانه

نمونه محتواهای دیجی ساین