این ناخن از اوناش نیست که بشکنه با …

  1. مرطوب کننده مناسب ناخن
  2. روغن کرچک
  3. روغن جوانه گندم
  4. مصرف آهن
  5. خوردن منابع پروتئینی
  6. نوشیدن آب زیاد