چشمت بی بلا با ترک این عادات

مالش چشم

نزدن عینک آفتابی

سیگار کشیدن

نخوردن آب کافی

کمبود خواب